Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie en content gemaakt door Natalja Bakkes, handelend onder de naam van ‘Chapter One Studio’. Bij het boeken van een fotoshoot, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Chapter One Studio. 


Gegevens fotograaf

Website: www.chapteronestudio.nl

Email: info@chapteronestudio.nl

KvK: 80496849

BTW: NL003447976B44


1 Offertes en overeenkomsten

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de fotograaf. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en fotograaf.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 48 uur geldig. De prijzen die op de offerte vermeld staan zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

1.3 De genoemde tarieven en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de opdracht die is overeengekomen op de offerte, en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4 Nadat de offerte door de opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd (met handtekening of via mail), wordt deze omgezet in een overeenkomst en wordt de betreffende datum en tijdstip van de fotoshoot definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Door het bevestigen van de overeenkomst per mail gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag op de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

1.5 Het fotografie pakket kan niet meer worden verkleind na goedkeuren van de offerte.

1.6 Het aantal uren van het gekozen fotografie pakket kan binnen twee weken na tekenen worden uitgebreid voor prijzen die in de offerte vermeld staan. Indien het pakket na deze twee weken wordt uitgebreid naar een ruimer pakket, dan gelden de op dat moment geldende tarieven. Deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van

1.7 Chapter One Studio kunnen wijzingen door prijsstijgingen. Voor bijzondere data, zoals feestdagen, gelden andere tarieven met toeslagen. 


2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De door de fotograaf opgegeven termijn voor het bewerken van de foto’s is maximaal twee weken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 De termijn voor het bewerken van de foto’s vervalt indien de opdrachtgever wijzingen in de bewerking van de foto’s wenst. Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of een schadevergoeding. 


3 Fotografie pakketten

3.1 Chapter One Studio hanteert meerdere fotografie pakketten met verschillende prijzen. Elke pakket heeft dus zijn eigen prijs.

3.2 De fotografie pakketten zijn met zorg samengesteld en de prijs is gebaseerd op de werkuren, de camera- en opslagapparatuur en software die gebruikt wordt om het eindproduct te kunnen leveren.

3.3 Het is niet mogelijk om maar een gedeelte van een pakket te boeken. De inhoud van de pakketten gelden als minimum voor het boeken van een fotoshoot.

3.4 De prijzen van de zakelijke fotografie pakketten zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals reiskosten en toegangskosten voor een locatie.

3.5 De prijzen van de particulieren fotoshoots zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten en toegangskosten voor een locatie. Deze kosten worden later gefactureerd. 


4 Levering fotomateriaal

4.1 De foto’s worden zorgvuldig bewerkt in kleur en zwart-wit en worden aangeleverd via een persoonlijke online galerij en WeTransfer als .jpg bestand.

4.2 Er worden geen ruwe (RAW) bestanden aangeleverd.

4.3 De opdrachtgever heeft zelf de mogelijkheid om de foto’s uit te kiezen voor bewerking. De foto’s zullen gedeeld worden via een privélink met een watermerk van Chapter One Studio. Het is absoluut niet toegestaan om deze afbeeldingen op te slaan.

4.4 De opdrachtgever heeft geen inzage in de nabewerking van de foto’s. Deze wordt door de fotograaf van Chapter One Studio bepaald. 


5 Locaties

5.1 Voor alle fotografie op locatie, voor zowel particulier als zakelijk, ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden en boeken van een locatie bij de fotograaf. De fotograaf kan het beste inschatten of de locatie geschikt is voor een fotoshoot en welke extra apparatuur er moet worden meegenomen.

5.2 Alle kosten die gemaakt worden om te mogen fotograferen op een locatie (zoals bijv. toegangskosten en parkeerkosten) worden verhaald op de opdrachtgever. Voordat een locatie wordt geboekt wordt uiteraard eerst overlegd. Deze kosten zullen apart gefactureerd worden aan de opdrachtgever samen met andere overige kosten. 


6 Auteursrechten

6.1 Auteursrecht betekent ook wel copyright. Het is het recht van de fotograaf op het publiceren van haar werk.

6.2 Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden bij de fotograaf van Chapter One Studio.

6.3 Het is niet toegestaan om de foto’s zonder toestemming van de fotograaf door te sturen of te verkopen aan anderen.

6.4 Het is niet toegestaan om foto’s voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie voor is afgegeven door Chapter One Studio

6.5 Het is niet toegestaan om de foto’s na ontvangst zelf nog een keer te bewerken en deze online te plaatsen onder vermelding van de naam ‘Chapter One Studio’.

6.6 Het is wel toegestaan om het eindproduct van Chapter One Studio online te plaatsen voor eigen gebruik met een verwijzing naar ‘Chapter One Studio (www.chapteronestudio.nl)’. 


7 Foto's en gebruik

7.1 De fotograaf van Chapter One Studio maakt de foto’s naar eigen creatieve inzicht. Inbreng vanuit de opdrachtgever is welkom, maar de fotograaf is eindverantwoordelijk.

7.2 De particuliere opdrachtgever mag de foto’s gebruiken voor privédoeleinden. Dit houdt in dat de foto’s gedeeld mogen worden in privésfeer en op eigen social media, zoals Instagram en Facebook. Publicatie op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits er wordt verwezen naar ‘Chapter One Studio (www.chapteronestudio.nl)’. Het is niet toegestaan om de foto’s zelf te bewerken en deze onder vermelding van ‘Chapter One Studio’ te plaatsen.

7.3 Voor de zakelijke opdrachtgever geldt dat de foto’s alleen mogen worden gebruikt voor eigen doeleinden. Denk aan de eigen website, Facebook, Instagram, LinkedIn of Intranet. Wanneer de foto’s voor andere doeleinden gebruikt wensen te worden, bijvoorbeeld voor een interview op een blog die niet van jou is of een magazine, dan dien je hiervoor een licentie te vragen bij Chapter One Studio. Aan deze licentie zitten kosten verbonden.

7.4 Wanneer een foto van Chapter One Studio geplaatst wordt, moet de verwijzing ‘Chapter One Studio’ worden gebruikt. 


8 Eigendom foto's

8.1 De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming om de foto’s uit de reportage te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals website, social media en marketing uitingen.

8.2 De fotografe van Chapter One Studio, Natalja Bakkes, blijft de eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming foto’s door te sturen of te verkopen voor commercieel gebruik. 


9 Reiskosten en overige kosten

9.1 De reiskosten van de fotograaf naar de locatie zijn in de pakketprijs inbegrepen tot 10km vanaf postcode 6041HL. Daarna geldt een berekening van 30 eurocent per kilometer. Deze kosten worden achteraf in rekening gebracht.

9.2 Als er betaald geparkeerd moet worden, zal de fotograaf gebruik maken van de Park Mobile App. Deze kosten worden achteraf in rekening gebracht.

9.3 Indien er een vergunning nodig is om te parkeren, dan zullen deze kosten verhaald worden op de opdrachtgever.

9.4 Indien de fotograaf met het openbaar vervoer naar de locatie reist, zullen deze reiskosten compleet worden vergoed door de opdrachtgever.

9.5 Kosten die gemaakt worden om te mogen fotograferen op de locatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen op een later moment worden gefactureerd met de overige kosten. 


10 Cadeaubonnen

10.1 Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte datum, tenzij een andere datum op de cadeaubon wordt vermeld.

10.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. 


11 Betaling en opschorting

11.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.2 De fotograaf zorgt voor een tijdige facturering.

11.3 Wanneer de opdrachtgever de betaling niet binnen de afgesproken betalingstermijn voldoet, wordt hij/zij schriftelijk verzocht de betaling alsnog binnen 5 dagen te voldoen.

11.4 Als de fotograaf begrijpt uit mondelinge of schriftelijke berichtgeving dat de opdrachtgever niet aan de betaling gaat voldoen, dan is er sprake van verzuim. Op dit moment is de opdrachtgever de fotograaf wettelijk rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro excl. BTW.

11.5 Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen wordt voldaan, mag de fotograaf de voorbereiding van de fotoshoot en bewerking van de foto’s opschorten. 


12 Privacy Verklaring

12.1 Chapter One Studio kan persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerken, doordat hij/zij gebruik maakt van de diensten van Chapter One Studio en/of omdat hij/zij deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Chapter One Studio verstrekt.

12.2 Chapter One Studio bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

12.3 Chapter One Studio kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

12.4 Chapter One Studio verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


13 Aansprakelijkheid en onmacht

13.1 Chapter One Studio zal er alles aan doen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. De fotograaf werkt met professionele apparatuur van Sony en diverse lenen in hoogwaardig sentiment.

13.2 In geval van onmacht, door externe oorzaken, zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

13.3 Bij diefstal of plotseling technisch falen van de apparatuur, zal de fotograaf de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste uitvoeren. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. 


14 Annulering en ziekte

14.1 Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld door ziekte) van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever dit z.s.m. door te geven aan de fotograaf van Chapter One Studio. De fotoshoot kan dan verplaatst worden naar een andere datum.

14.2 De fotoshoot kan éénmaal verplaatst worden naar een andere datum en alleen door ziekte of overmacht. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld door ziekte van de fotograaf wordt de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte gesteld en wordt de afspraak verzet naar een andere dag. 


15 Overige bepalingen

15.1 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde foto’s/bestanden. Bestanden worden ook door Chapter One Studio bewaard, maar mocht hier onverhoopt iet mee gebeuren, dan is Chapter One Studio niet aansprakelijk.

15.2 Indien niet aan de algemene voorwaarden van Chapter One Studio kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd, welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen, kan Chapter One Studio het contract ten alle tijden eenzijdig opzeggen.

15.3 Het is niet toegestaan om documenten die persoonlijk voor de opdrachtgever zijn samengesteld, denk aan moodboard en fotografieplan, door te sturen naar derden.